Top Menü

29 Kasım 2018 Perşembe

The Secret to Great Instagram Content

Forrester claims that Instagram is the “King of Engagement.” With nearly a 400% higher engagement rate than any other social network, the photosharing service has a lot of potential for brands to build communities and relationships among mobile audiences.

Posting

Many brands will post 2-3 photos a day. Photos should be story-driven,
compelling visuals. You can also ask for photo submissions from followers
or show life behind-the-scenes at the business. Don’t forget that Instagram
Stories allows for 15-second videos, too.

Offering Deals & Giveaways

A lot of deals and giveaways on Instagram are community-driven. Offer prizes
to customers who take the best pictures of themselves with the product. You
can also ask followers to tag friends in posts or take selfies in order to enter
contests and giveaways.

Working With Influencers

Influencer marketing on Instagram can be highly effective. By working with
someone who already has an established audience on Instagram, brands
can tap into new audiences and build followings. The most common tactic is
to allow influencers to “take over” a brand’s Instagram account for a few days,
so that the influencer’s followers will start looking at the account. Influencers
often test or promote a brand’s product in each photo.

Hashtagging

The best way to start building an audience is to use common hashtags.
Not just one or two, either. You can opt for anywhere from 5-11 hashtags per
post to start growing awareness. By hashtagging industry terms and common
words, you can boost engagement and followers immediately.

Keeping Your Profile Link Fresh

The link in your bio is the best way to drive traffic from Instagram. Use a Bitly
link for any piece of content in your bio and you’ll be able to track exactly how
many unique clicks your Instagram page has driven to your content. To
add polish and improve engagement, many major brands use a customized
branded domain for all their Bitly links, like E! News and CB2.

For savvy social media managers who are constantly rotating their profile
link, upgrading to Bitly Enterprise allows you to redirect your link to a new URL
without actually changing the link in your profile, making it easy to update and
track new campaigns on the fly.

Interacting

The most successful businesses don’t just respond to comments, they
favorite and comment on other posts as well. By favoriting posts related
to your industry or brand, you can actually create outbound awareness.


Original essay Posted by bit.ly


4 Ocak 2018 Perşembe

Değer nedir? Değerlerin sınıflandırılması nasıl yapılmalı?

Değerin, bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış ve kural olduğunda hem fikir olmuştuk. Söz konusu toplum olunca, topluma mal olmuş değerlerin toplamı ise o toplumun kültürünü oluşturmakta (1).

Çeşitli bilim prensipleri değerlerin kategorize edilmesi konusuna farklı bakış açılarıyla bakarlar.  Felsefi Antropoloji (2), okuduğum bir kaynağa göre değerleri biraz farklı biçimde tasnif etmiş:

1.       Araç değerler
2.       Alışılagelmiş, gündelik değerler
3.       Yüksek (gaye) değerler.

Vasıta değerler, ilgi ve çıkar ilişkisine bağlı olan, maddi, ekonomik, faydaya ilişkin değerlerdir.
Alışılagelmiş değerler, moda, alışkanlık, gündelik tercihler ve geleneklerle ilgili olanlar.
Yüksek değerler ise, insanı insan yapan hayatımızı yöneten ölçülerdir: İyilik, bilgi, adalet, doğruluk, dürüstlük, hoşgörü, vs.
Örnekleri açacak olursak iyilik, karşılıksız, sırf iyilik içindir. Aynı şeklide bilgiyi de gerçek bilim adamı hakikate ulaşmak için araştırır. Bunlar gibi bir çok değer “Yüksek” yani gaye değerlerdir, hepsi insan için, insanı insanca yaşatmak içindir.

Bu bir görüş, diğer bir görüş ise değerleri kategorize etmek mümkün olmadığından ikiye ayırmış.
Değerlerin öznelliği ve nesnelliği diye.
Öznellik: kişiye özel, anladığım kadarıyla sizin için bir “değer” benim için çok da önemli olmayabilir. Bu yukarıdaki sırlamadaki “Araç değerler” kategorisine çok yakın.
Nesnellik: doğru olup olmadığı ya da değer olup olmadığı kişiden kişiye değişmeyecek değerler. Gene yukarıdaki gaye değerler de bir yerde değerlerin nesnelliğine örnek teşkil ediyor (3).  

Başka bir görüş ise Lenski’ye ait. Değerleri, bir grubun üyelerinin kabul ve tasdik ettiği genelleştirilmiş inançlar olarak tanımlayan Lenski’ye göre ise değerleri iki grup olarak sınıflandırabiliriz. Pragmatik ve ideal değerler. Pragmatik değerler, bir grup veya toplumu meydana getiren üyelerin sosyal hayatlarını sürdürebilmek için birbirlerine muhtaç olduğu inancından kaynaklanan, hem ferdin hem de grubun faydalanması esasına dayanan ve uygulama şansı ideal değerlere daha fazla olan: çalışkan olmak, güven verici olmak gibi değerlerdir. İdeal değerler ise “kendini sevdiğin gibi başkasını da sev”, “bütün insanlar kardeştir” gibi gerçek hayatta uygulanabilme şansları pragmatik değerlerden daha az ve ideal beklentilere dayalı olan inançlar anlamına gelmektedir (4).

Bu konudaki sınıflandırmalardan bir diğeri Nelson’a aittir. Nelson’a göre değerler, bireysel, sosyal
ve grup değerleri olmak üzere üçe ayrılır. Bireysel değerler seçim yapmada, hobilerimizde ve satın aldığımız ürünlerde olduğu gibi, kişisel tercihlerimizle ilişkilidir. Grup değerleri, belirli bir grubun üyeleri tarafından paylaşılan değerlerdir. Bu grup aile, kulüp, dini veya politik bir grup olabilir. Sosyal değerler ise adalet, saygı, farklılık, eşitlik gibi değerlerdir ve bireyin mevcut toplumsal yapı içerisinde varlığını devam ettirmesine yarar (5).


M. Kemal ÜNSAL
İzmit, 02.01.2017


(1)    İTÜ Eğitim Vakfı tanımı.
(2)    Antropoloji: İnsan Bilim, insanlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları göz önüne alarak insanları karşılaştırmalı bir görüşle inceleyen bilim dalı. Ana kolları fiziksel ve kültürel olarak ikiye ayrılır ve bu kollarında kendi alt dalları vardır.
(3)    Enver Uysal, Değerler Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi Denemesi: İnsani Erdemler – İslami Erdemler (sayfa 4)
(4)    Mehmet Yazıcı, Değerler ve Toplumsal Yapıda Sosyal Değerlerin Yeri (sayfa 3)  
(5)    Adem Güneş, MANEVİ-İNSANİ DEĞERLER EĞİLİM ÖLÇEĞİ